Herzlich willkommen im KGV
Am Bortfelder Stieg e.V. 1930